Aktualności

przetarg

data dodania: 2023-09-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie

ogłasza

nieograniczony przetarg ofertowy

 na najem lokalu użytkowego znajdującego się w pawilonie handlowo-usługowym przy  ul. Centralnej 30 w Krakowie na działce ewidencyjnej 261/2 obr.54 Nowa Huta.

Lokal o powierzchni użytkowej 137,50 m2 do remontu i własnej aranżacji wyposażony jest w instalacje:  wodną i kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, elektryczną.

Cena wywoławcza czynszu 37,00 zł/m2 + VAT

 Cena nie obejmuje:  opłaty za centralne ogrzewanie, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, wywozu odpadów, podatku od nieruchomości..

 Oferta winna zawierać:

1.                  imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;

2.                  rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;

3.                  proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;

4.                  pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w „Regulaminie wynajmu lokali użytkowych i garaży Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie” oraz  zobowiązaniu do zapłaty kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu brutto.

5.                  w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;

6.                  oświadczenie oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,

7.                  oświadczenie oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,

Od dnia 19.09.2023 r. w siedzibie biura Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie będzie możliwość zapoznania się z propozycją umowy oraz „Regulaminem wynajmu lokali użytkowych i garaży Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie”  .

 

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 12-686-10-99

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Centralnej 30 w Krakowie” należy składać do dnia 10.10.2023 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie do godziny 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny. 

przetarg

data dodania: 2023-07-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK” w Krakowie ogłasza przetarg na wykonanie instalacji  wewnętrznej ciepłej wody użytkowej wraz z opomiarowaniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Śląskiej 8a/Lubelskiej 18b w Krakowie.

 SIWZ można uzyskać od dnia 14.07.2023 r. w siedzibie spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie  w dni robocze  w godz. od 8:00 do 14:00.

Termin składania ofert do dnia 25.07.2023 r. do godz. 14.00

Zastrzegamy sobie prawo wyboru dowolnego Wykonawcy lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

ogłoszenie - praca

data dodania: 2023-06-22

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" zatrudni gospodarza domu do utrzymania czystości w budynkach przy al. Pokoju 87 i 89.

Szczegółowe informacje w biurze Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 lub pod nr tel. 12 307-28-05, 12 686-10-99. 

.

data dodania: 2023-06-09

  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie, z głębokim żalem zawiadamiają,

że w dniu 07 czerwca 2023 zmarł 

 

Pan Adam RAŹNY

 

 

wieloletni Członek Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

  

Łącząc się w bólu i żałobie z Rodziną zawiadamiamy, że nabożeństwo żałobne odprawione zostanie

w poniedziałek 12 czerwca  2023 o godzinie 10.20

w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie,

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Koszty utrzymania działek przy ul. Lasówka

data dodania: 2023-05-29

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpływu wzrostu kosztów utrzymania działek nr 149/3 i 149/7 (dotychczas nr 149/5) obr. 18,  na wysokość stawek czynszowych za utrzymanie mienia oraz za użytkowanie mienia Spółdzielni,  poniżej podajemy dane, które będą stanowiły podstawę wyliczeń, po omówieniu sprawy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

WARIANT I

/ przy założeniu, że nie ulegną zmianie dotychczasowe zasady podziału kosztów tj. za utrzymanie mienia opłaty ponosić będą wszyscy członkowie Spółdzielni a mieszkańcy ul. Lasówka 40,44 dodatkowo wniosą opłaty za użytkowanie mienia Spółdzielni/

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za utrzymanie mienia Spółdzielni z 0,17 zł /m2 na                  ok. 0,33 zł/m2

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za użytkowanie mienia Spółdzielni z 0,12 zł /m2 na                    ok. 0,23 zł/m2

 

WARIANT II

/ przy założeniu, że całość kosztów utrzymania w/w działek Spółdzielni ponoszą mieszkańcy ul. Lasówka 40,44. Rozważenie tego wariantu wymagałoby zgody na ponoszenie w/w kosztów przez wszystkich mieszkańców obu budynków/

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za utrzymanie mienia Spółdzielni z 0,17 zł /m2 na                    ok. 0,67 zł/m2

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za użytkowanie mienia Spółdzielni z 0,12 zł /m2 na                     ok. 0,43 zł/m2

 

WARIANT III

 Zakłada, że koszty utrzymania działki 149/7 / w części pod parkingiem/ w przypadku odpłatnego wynajmowania miejsc parkingowych ponosić będą użytkownicy parkingu.

 

 

 

 

zawiadomienie - Walne Zgromadzenie

data dodania: 2023-05-18

 Informujemy, że w zakładce PILIKI DO POBRANIA zostało umieszczone zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 14.06.2023 r.  oraz informacja dotycząca terenów stanowiących mienie Spółdzielni położonych przy ul. Lasówka wraz z mapką sytuacyjną. Podajemy również link do strony internetowej  GEOPORTALU,  gdzie można zapoznać się z mapką terenu:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

projekt parkingu przy ul. Lasówka

data dodania: 2023-02-27

 Informujemy, że w zakładce PLIKI DO POBRANIA został umieszczony zatwierdzony projekt parkingu na działce nr 149/5 przy ul. Lasówka.

Działki przy ul. Lasówka - wzrost opłaty

data dodania: 2023-02-08

 INFORMACJA   

Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk informuje, że otrzymała wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa dotyczącej działek 149/3, 149/5 obr. 18 przy ul. Lasówka.

Do dnia 31.12.2022 r. dotychczasowa opłata wynosiła 50.608,80 zł.

W roku 2023 r. wyniesie 101.217,80 zł

w roku 2024 r. - 112 566,53 zł

w roku 2025 r. - 124 566,53 zł ( co stanowi 1% aktualnej wartości gruntu ).

Ze względu na drastyczny wzrost opłaty, która ma bezpośrednio największy wpływ na wysokość miesięcznej stawki czynszowej za utrzymanie mienia Spółdzielni a dla mieszkańców   ul. Lasówka 40 i 44, również  opłaty za użytkowanie mienia Spółdzielni, Zarząd podjął decyzję o złożeniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Po rozpatrzeniu sprawy przez SKO i ostatecznym ustaleniu wysokości opłaty, Zarząd i Rada Nadzorcza podejmą decyzję dotyczącą wpływu nowej opłaty na wysokość czynszu.

Niezależnie od tego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd przedstawi do dyskusji oraz Państwa decyzji sposób dalszej partycypacji w kosztach utrzymania w/w terenów, rozwiązania umowy wieczystego użytkowania lub podjęcia próby zbycia w/w działki, w części zabezpieczającej dojazd do ul. Lasówka.   

W zakładce PLIKI DO POBRANIA zostały umieszczone mapki dot. położenia działek nr 149/3 i 149/5.

Zawiadomienie - budowa drogi

data dodania: 2023-01-05

 Informujemy, że w zakładce PLIKI DO POBRANIA  zostało umieszczone pismo- zawiadomienie z Urzędu Miasta Krakowa z dn. 19.12.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dot. nieruchomości przy ul. Lasówka 40 i 44. 

Zmiana regulaminu

data dodania: 2022-11-18

 Informujemy, że w zakładce Akty prawne-regulaminy został umieszczony tekst jednolity Regulaminu zasad rozliczania kosztów energii cieplnej w SM Energetyk w Krakowie,  po zmianie uchwalonej  przez Radę Nadzorczą w dn. 26.10.2022 r.