Aktualności

ogłoszenie- konkurs

data dodania: 2023-11-30

                                 KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie,

ul. Ciepłownicza 14, 31-587 Kraków

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

1.       Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych, niepodleganie określonym
w przepisach ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

2.       Niekaralność,

3.       Korzystanie w pełni z praw publicznych,

4.       Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne,

5.       Co najmniej 10 – letni staż pracy i minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w tym 5 – letni okres doświadczenia w pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub w podmiotach zarządzających nieruchomościami,

6.       Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec SM "Energetyk" (oraz rodzącej sytuacje konfliktu interesów);

7.       Posiadanie prawa jazdy.

 

Wymagania pożądane (ale nie niezbędne):

1.       Dodatkowe uprawnienia i kursy mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w spółdzielni mieszkaniowej;

2.       Uprawnienia Budowlane,

3.       Licencja Zarządcy Nieruchomości;

4.       Znajomość obsługi komputera (program MARHAL, pakiet Office, Excel),

5.       Pełna dyspozycyjność do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni,

6.       Umiejętność kierowania zespołem pracowników, współpraca z organami Statutowymi spółdzielni oraz urzędami i podmiotami zewnętrznymi;

7.       Ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach oraz znajomość zasad komunikacji społecznej;

8.       Posiadanie umiejętności negocjacyjnych;

9.       Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych;

10.   Kreatywność i samodzielność w pracy.

 

Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

1.       Życiorys (CV) i List Motywacyjny zawierający zdjęcie oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, e-mail),

2.       Dyplom (kopia) ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty w formie kserokopii świadczące o posiadanych kwalifikacjach, poświadczone za zgodność przez kandydata,

3.       Świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające min. 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym oraz 5 – letni okres doświadczenia w pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub w podmiotach zarządzających nieruchomościami,

4.       Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia w dacie składania dokumentów konkursowych, kandydat może przedłożyć przedmiotowe zaświadczenie najpóźniej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej),

5.       Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

6.       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7.       Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań przez prokuraturę i karno-skarbowych,

8.       Oświadczenie o niepozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

9.       Oświadczenie o zaprzestaniu działalności konkurencyjnej w sytuacji wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

10.   Oświadczenie o braku pokrewieństwa, powinowactwa lub pozostawania w związku małżeńskim w stosunku do członków Rady Nadzorczej,

11.   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Radę Nadzorczą do celów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dodatkowe informacje:.

Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności
i spełnienia wymagań formalnych;

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną;

 

O zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną oraz terminie jej przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie i pocztą elektroniczną. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia oferty bez podawania przyczyny. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podawania przyczyny.

 

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
i na podstawie zgody, za którą uznaje się ich dobrowolne przekazanie w dokumentach aplikacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji i 30 dni po jej zakończeniu, po tym okresie ulegną zniszczeniu.

 

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Warunki finansowe:

                Etatowym Członkom Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie 

               przysługują następujące składniki wynagrodzenia miesięcznego:

1.       Wynagrodzenie zasadnicze 6.000,00 -10.000,00 zł brutto,

2.       Nagroda uznaniowa (raz w roku),

3.       Nagroda jubileuszowa,

4.       Odprawa emerytalna lub rentowa,

5.       Inne świadczenia pieniężne związane z wykonywaniem pracy:

a. Świadczenie urlopowe

Zasady wynagradzania etatowych Członków Zarządu SM są szczegółowo opisane w Regulaminie Wynagradzania Etatowych Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie.

 

Sposób składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS” należy złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie, ul. Ciepłownicza 14, 31-587 Kraków w terminie do 20.12.2023 r. do godz. 14.00.

 

Na kopercie nie należy umieszczać danych osobowych.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

lokal do wynajęcia - ul. Mitery 3

data dodania: 2023-11-17

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" informuje, że w budynku mieszkalnym przy ul. Mitery 3 posiada do wynajęcia lokal z przeznaczeniem na magazyn o powierzchni 26 m2.

Osoby lub firmy zainteresowane wynajęciem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni - tel. 12 307-28-05, 12 686-10-99.

przetarg - utrzymanie czystości

data dodania: 2023-10-05

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wykonywanie od dnia 1 kwietnia 2024 r. usług kompleksowego sprzątania - utrzymania czystości i porządku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie (budynki mieszkalne oraz tereny zewnętrzne)"

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania - utrzymania czystości  i porządku w budynkach mieszkalnych oraz na terenach zewnętrznych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie, od dnia 1  kwietnia 2024 r. wg zestawienia poniżej:

1. al. Pokoju 87, al. Pokoju 89  - budynki mieszkalne, działka nr 261/1 obr. 54 Nowa Huta

2. ul. Centralna 38a - budynek mieszkalny, działka nr 260 obr. 54 Nowa Huta

3. ul. E. Heila 10, ul. E. Heila 12 - budynki mieszkalne, działka nr 260 obr. 47 Podgórze

4. ul. Łanowa 43c - budynek mieszkalny, działka nr 210/5 obr. 19 Podgórze

5. ul. Mitery 3 - budynek mieszkalny, działka nr 285/3 obr. 12 Podgórze

6. ul. Lasówka 40, ul. Lasówka 44 - budynki mieszkalne, działka nr 149/2 obr. 18 Podgórze

7. ul. Śląska 8a, ul. Lubelska 18b - budynki mieszkalne, działka nr 237 obr. 46 Krowodrza

8. ul. Śląska 10 - budynek mieszkalny, działka nr 236/1 obr. 46 Krowodrza

Tereny przyległe:

działka nr 149/4 obr. 18 Podgórze - teren wokół pawilonu handlowo-usługowego ul. Lasówka 42

działka nr 149/5 obr. 18 Podgórze oraz nr 149/3 obr. 18 Podgórze -parking i plac zabaw ul. Lasówka

działka nr 261/2 obr. 54 Nowa Huta - teren wokół pawilonu handlowo-usługowego ul. Centralna 30

Budynek administracyjny:

ul. Ciepłownicza 14 - biuro Spółdzielni oraz teren wokół budynku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do odbioru w biurze Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie, tel. 12 686-10-99, 12 307-28-05 w dniu robocze w godz. 8.00-14.00. Istnieje również możliwość przesłania SIWZ mailem po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: sm_energetyk@sponsor.com.pl

Termin składania ofert do dnia 30.10.2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie.

 

 

 

przetarg

data dodania: 2023-09-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie

ogłasza

nieograniczony przetarg ofertowy

 na najem lokalu użytkowego znajdującego się w pawilonie handlowo-usługowym przy  ul. Centralnej 30 w Krakowie na działce ewidencyjnej 261/2 obr.54 Nowa Huta.

Lokal o powierzchni użytkowej 137,50 m2 do remontu i własnej aranżacji wyposażony jest w instalacje:  wodną i kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, elektryczną.

Cena wywoławcza czynszu 37,00 zł/m2 + VAT

 Cena nie obejmuje:  opłaty za centralne ogrzewanie, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, wywozu odpadów, podatku od nieruchomości..

 Oferta winna zawierać:

1.                  imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;

2.                  rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;

3.                  proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;

4.                  pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w „Regulaminie wynajmu lokali użytkowych i garaży Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie” oraz  zobowiązaniu do zapłaty kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu brutto.

5.                  w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;

6.                  oświadczenie oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,

7.                  oświadczenie oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,

Od dnia 19.09.2023 r. w siedzibie biura Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie będzie możliwość zapoznania się z propozycją umowy oraz „Regulaminem wynajmu lokali użytkowych i garaży Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie”  .

 

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 12-686-10-99

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Centralnej 30 w Krakowie” należy składać do dnia 10.10.2023 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie do godziny 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny. 

przetarg

data dodania: 2023-07-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK” w Krakowie ogłasza przetarg na wykonanie instalacji  wewnętrznej ciepłej wody użytkowej wraz z opomiarowaniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Śląskiej 8a/Lubelskiej 18b w Krakowie.

 SIWZ można uzyskać od dnia 14.07.2023 r. w siedzibie spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie  w dni robocze  w godz. od 8:00 do 14:00.

Termin składania ofert do dnia 25.07.2023 r. do godz. 14.00

Zastrzegamy sobie prawo wyboru dowolnego Wykonawcy lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

ogłoszenie - praca

data dodania: 2023-06-22

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" zatrudni gospodarza domu do utrzymania czystości w budynkach przy al. Pokoju 87 i 89.

Szczegółowe informacje w biurze Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 lub pod nr tel. 12 307-28-05, 12 686-10-99. 

.

data dodania: 2023-06-09

  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie, z głębokim żalem zawiadamiają,

że w dniu 07 czerwca 2023 zmarł 

 

Pan Adam RAŹNY

 

 

wieloletni Członek Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

  

Łącząc się w bólu i żałobie z Rodziną zawiadamiamy, że nabożeństwo żałobne odprawione zostanie

w poniedziałek 12 czerwca  2023 o godzinie 10.20

w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie,

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Koszty utrzymania działek przy ul. Lasówka

data dodania: 2023-05-29

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpływu wzrostu kosztów utrzymania działek nr 149/3 i 149/7 (dotychczas nr 149/5) obr. 18,  na wysokość stawek czynszowych za utrzymanie mienia oraz za użytkowanie mienia Spółdzielni,  poniżej podajemy dane, które będą stanowiły podstawę wyliczeń, po omówieniu sprawy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

WARIANT I

/ przy założeniu, że nie ulegną zmianie dotychczasowe zasady podziału kosztów tj. za utrzymanie mienia opłaty ponosić będą wszyscy członkowie Spółdzielni a mieszkańcy ul. Lasówka 40,44 dodatkowo wniosą opłaty za użytkowanie mienia Spółdzielni/

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za utrzymanie mienia Spółdzielni z 0,17 zł /m2 na                  ok. 0,33 zł/m2

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za użytkowanie mienia Spółdzielni z 0,12 zł /m2 na                    ok. 0,23 zł/m2

 

WARIANT II

/ przy założeniu, że całość kosztów utrzymania w/w działek Spółdzielni ponoszą mieszkańcy ul. Lasówka 40,44. Rozważenie tego wariantu wymagałoby zgody na ponoszenie w/w kosztów przez wszystkich mieszkańców obu budynków/

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za utrzymanie mienia Spółdzielni z 0,17 zł /m2 na                    ok. 0,67 zł/m2

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za użytkowanie mienia Spółdzielni z 0,12 zł /m2 na                     ok. 0,43 zł/m2

 

WARIANT III

 Zakłada, że koszty utrzymania działki 149/7 / w części pod parkingiem/ w przypadku odpłatnego wynajmowania miejsc parkingowych ponosić będą użytkownicy parkingu.

 

 

 

 

zawiadomienie - Walne Zgromadzenie

data dodania: 2023-05-18

 Informujemy, że w zakładce PILIKI DO POBRANIA zostało umieszczone zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 14.06.2023 r.  oraz informacja dotycząca terenów stanowiących mienie Spółdzielni położonych przy ul. Lasówka wraz z mapką sytuacyjną. Podajemy również link do strony internetowej  GEOPORTALU,  gdzie można zapoznać się z mapką terenu:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

projekt parkingu przy ul. Lasówka

data dodania: 2023-02-27

 Informujemy, że w zakładce PLIKI DO POBRANIA został umieszczony zatwierdzony projekt parkingu na działce nr 149/5 przy ul. Lasówka.