Aktualności

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO

data dodania: 2012-09-21

 

W dniu 21 września 2012 rozpoczynamy sezon grzewczy.

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych wycieków z instalacji centralnego ogrzewania:

bezpośrednio do biura Spółdzielni tel. 12-686-10-99 

po godzinach pracy biura na pogotowie awaryjne Awarpol tel. 12-642-13-33,

601-40-23-16 lub do konserwatora tel. 511-244-248

 

Ze względu na rosnące koszty energii cieplnej przypominamy kilka zasad oszczędzania energii cieplnej:

 

WIETRZENIE KRÓTKO I INTENSYWNIE

Nie należy wietrzyć mieszkania dłużej niż 10 minut ( jednorazowo), ciepło w ścianach i mablach pozostanie i ułatwi ogrzanie świeżego powietrza, które napłynęło podczas wietrzenia.

REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU ZGODNIE Z FAKTYCZNYMI POTRZEBAMI

Zawory termostatyczne na grzejnikach umożliwiają racjonalne gospodarowanie energią. Zalecana temperatura dla pokoi to 20 stopni, dla kuchni 15 stopni, każdy stopień temperatury mniej to ok.6% oszczędności kosztów ogrzewania. Nie należy również doprowadzać do zbytniego wyziębienia pomieszczeń ze względu na duży koszt ich ponownego ogrzania.

ODSŁONIĘTE GRZEJNIKI

Nie należy suszyć prania na grzejnikach oraz ich zastawiać czy przykrywać.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

data dodania: 2012-06-01

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Krakowie działając w oparciu       o § 93 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu

 

13 CZERWCA 2012 o godzinie 18.00

W Centrum Kongresowym Elektrociepłowni Kraków S.A. w Krakowie przy ul.Ciepłowniczej 1

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

a. Mandatowo - Wyborczej

b. Uchwał i Wniosków

c. Skrutacyjnej

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011.

7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2011 oraz plan finansowy na rok 2012.

8. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Krakowie.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

a. Rady Nadzorczej

b. Zarządu

c. Finansowego

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku na pozostałej działalności za rok 2011.

12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy spółdzielczości.

14. Dyskusja i wnioski.

15. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

16. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14    w Krakowie                       ( w godzinach pracy biura).

Zapraszamy do udziału w Zebraniu.

 

BEZPIECZEŃSTWO W NASZYCH DOMACH

data dodania: 2012-01-31

SZANOWNI PAŃSTWO!

Wraz z nastaniem okresu jesienno - zimowego ponowiły się wzmożone akty wandalizmu, chuligaństwa i zakłócania spokoju.

 

Grupy młodzieży, które codziennie gromadzą się na klatkach, przejściach na ostatnich piętrach, praktycznie pod Państwa drzwiami, dewastują i zanieczyszczają klatki schodowe, niszczą windy, rzucają pety, wybijają szyby, piją alkohol, tłukąc przy tym butelki oraz załatwiając się pod Państwa mieszkaniami.

 

W związku z powyższym zwracamy się z ponownym apelem

 

Jeśli widzicie Państwo nieproszonych gości, którzy "urzędują" na klatce schodowej, jeśli widzicie jak śmiecą, jeśli słyszycie krzyki, widzicie jak dewastują klatkę schodową lub windę nie pozostawajcie obojętni

DZWOŃCIE!

POLICJA 997

STRAŻ MIEJSKA 986

 

Zgłoszenia mogą być anonimowe, nikt nie ma prawa w takiej sytuacji wymagać podania Państwa danych!

 

Zwracamy również uwagę, że sprawcami aktów wandalizmu bardzo często są znajomi Państwa dzieci, którzy dostęp do klatek schodowych uzyskali właśnie powołując się na wizyty " u kolegi", jeżeli są to goście Państwa lub Waszych dzieci to przypominamy, że zwyczajowo przyjaciół i kolegów przyjmujemy w domu, a nie na klatce schodowej, czy parkingu, nawet jeżeli Państwa dzieci są już dorosłe!

Dlaczego do budynku, w którym zainstalowano domofony wpuszczane są przez Państwa osoby obce, nie będące Waszymi gośćmi?

 

TYLKO WSPÓLNE DZIAŁANIA I WSPÓŁPRACA MOGĄ PRZYWRÓCIĆ SPOKÓJ I PORZĄDEK W PAŃSTWA DOMACH!

Uwaga na tlenek węgla

data dodania: 2011-11-30

Przypominamy, że w okresie zimowym wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Jak wynika z analiz jedną z najczęstszych przyczyn zatruć jest użytkowanie mieszkań bez zapewnienia wymiany wystarczającej ilości świeżego powietrza ( montaż okien PCV bez mikrouchyłu lub nawiewnika okiennego).

W mieszkaniach wyposażonych w instalację gazową konieczne jest zapewnienie stałego dopływu powietrza oraz zapewnienie prawidłowego działania wentylacji ( nie zasłanianie kratek i otworów wentylacyjnych).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas użytkowania gazowych pieców łazienkowych poprzez: zapewnienie odpowiedniej powierzchni otworów wentylacyjnych w drzwiach, nie zasłanianie kratek wentylacyjnych oraz przewietrzanie pomieszczeń łazienki po napełnieniu wanny.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu wentylacji należy niezwłocznie poinformować biuro Spółdzielni.

Start strony SM

data dodania: 2011-11-29

Od dnia 01.12.2011 pod adresem www.smenergetyk-krakow.pl uruchomiona została strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie.

W dziale aktualności znajdziecie Państwo bieżące informacje dotyczące  gospodarki zasobami mieszkaniowymi, eksploatacji, remontów, spraw związanych z realizacją planów finansowych.

W dziale akty prawne i regulaminy umieszczać będziemy obowiązujące przepisy dotyczące działalności Spółdzielni i  rozliczeń.

W zakładce Kontakt umieściliśmy wszystkie numery telefonów alarmowych, pogotowia awaryjnego, dźwigowego oraz biura Spółdzielni wraz z godzinami pracy.  

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami na stronie.

Kontakt mailowy sm_energetyk@sponsor.com.pl