Aktualności

.

data dodania: 2019-04-18

 ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"

.

data dodania: 2018-12-24

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM

ŻYCZĄ:

RADA NADZORCZA, ZARZĄD I PRACOWNICY

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE

.

data dodania: 2018-10-10

 UWAGA CZAD!

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie przypomina, że w okresie zimowym wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

Najczęstszą przyczyną zatruć jest użytkowanie mieszkań bez zapewnienia wymiany wystarczającej ilości świeżego powietrza ( montaż okien PCV bez nawiewników, uszczelnianie drzwi itp.)

 

W mieszkaniach wyposażonych w instalację gazową konieczne jest zapewnienie stałego dopływu tlenu ( montaż nawiewników w oknach lub stosowanie mikrouchyłu ) oraz zabezpieczenie prawidłowego działania wentylacji ( nie zasłanianie kratek i otworów wentylacyjnych, bezwzględne stosowanie zaleceń po okresowych kontrolach kominiarskich).

 

ZMIANA STATUTU

data dodania: 2018-09-13

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 09.09.2017 ustawy z dnia 20.07.2017 ( Dz.U z 2017 poz.1596) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, zaistniała konieczność dokonania zmian w Statucie Spółdzielni.

Zgodnie z art.8 w/w ustawy Spółdzielnia zobowiązana została do dokonania zmiany statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zarząd i Rada Nadzorcza przygotowały stosowny projekt Statutu, następnie przedstawiając go w dniu 04. 06.2018 Walnemu Zgromadzeniu, które przyjęło zaproponowane zmiany.

W dniu 16.07.2018 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu nowego jednolitego tekstu statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie.

Aktualny tekst Statutu znajduje się w zakładce Akty prawne i regulaminy w części Statut.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK” W KRAKOWIE

data dodania: 2018-09-13

W dniu 12 września 2018 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 6/2018/RN o zatwierdzeniu Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Krakowie.

Treść Regulaminu j/w znajdziecie Państwo w zakładce Akty prawne i regulaminy, a wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów Spółdzielni jest dostępny w plikach do pobrania.

 

.

data dodania: 2018-06-06

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie                       ul. Ciepłownicza 14 ogłasza przetarg na nabycie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Heila 12 w Krakowie.

 

 

Lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu o powierzchni użytkowej 47,98 m² znajduje się na parterze V kondygnacyjnego budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, balkonu. Do w/w lokalu przysługuje prawo użytkowania komórki lokatorskiej w piwnicy.

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, domofon.

 

Cena wywoławcza za 1m2 lokalu wynosi 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych ).

 

Przetarg będzie miał formę aukcji ( ustnej licytacji ) i odbędzie się w dniu 20.06.2018 r.o godzinie 13.00 w siedzibie biura Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie do dnia 18 czerwca 2018 r. wadium w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na rachunek Spółdzielni w ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0022 4356 8439,

- złożenie przed przystąpieniem do licytacji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz Regulaminem przetargu, wg wzoru oświadczenia przedłożonego przez Spółdzielnię.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Lokal można oglądać w dniu 13 czerwca 2018 r. w godz. od 14:00 do 17:00.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 686 10 99.

Regulamin przetargu jest dostępny w Zakładce - akty prawne i regulaminy, wzór oświadczenia w zakładce - pliki do pobrania

ZAPROSZENIE NA WALNE

data dodania: 2018-05-10

 

 
                                               ZAPROSZENIE
 
Zarząd   Spółdzielni   Mieszkaniowej   ENERGETYK    w  Krakowie działając  w oparciu  o  paragraf  93  Statutu  Spółdzielni  zwołuje  Walne  Zgromadzenie Członków,   które  odbędzie   się  w   dniu   4  czerwca  2018 r.   o   godz.  18.00  w sali  konferencyjnej  PGE Energia Ciepła S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia  SM ENERGETYK.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji :
      a. Mandatowo - Wyborczej
      b. Uchwał i Wniosków
      c. Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 oraz plan finansowy na rok 2018.
7. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w        Krakowie. 
9.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Odczytanie listy pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
a. Rady Nadzorczej 
b. Zarządu 
c. Finansowego
11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku  na pozostałej działalności  za rok 2017.
12.  Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
13.  Omówienie i uchwalenie zmian do Statutu Spółdzielni. 
14. Dyskusja i wnioski.
15. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.
16.  Zakończenie zebrania.
 
Jednocześnie informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu  w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej14 w Krakowie (w godzinach pracy biura Spółdzielni) od dnia 21.05.2018 r.  
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zapraszamy do udziału w Zebraniu.

data dodania: 2017-12-05

 

 

 

 

 

 

UWAGA CZAD!

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie przypomina, że w okresie zimowym wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

Najczęstszą przyczyną zatruć jest użytkowanie mieszkań bez zapewnienia wymiany wystarczającej ilości świeżego powietrza ( montaż okien PCV bez nawiewników, uszczelnianie drzwi itp.)

 

W mieszkaniach wyposażonych w instalację gazową konieczne jest zapewnienie stałego dopływu tlenu ( montaż nawiewników w oknach lub stosowanie mikrouchyłu ) oraz zabezpieczenie prawidłowego działania wentylacji ( nie zasłanianie kratek i otworów wentylacyjnych, bezwzględne stosowanie zaleceń po okresowych kontrolach kominiarskich).

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

data dodania: 2017-05-08

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Krakowie działając w oparciu o paragraf 93 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu:

  31 maja 2017 r. o godz. 18.00

  w sali konferencyjnej EDF Polska S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Krakowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji :

a. Mandatowo - Wyborczej

b. Uchwał i Wniosków

c. Skrutacyjnej

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.

 2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016 oraz plan finansowy na rok 2017.

 3. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.

 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Krakowie.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK w Krakowie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 6. Wybory do Rady Nadzorczej – zgłaszanie kandydatów.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

a. Rady Nadzorczej

b. Zarządu

c. Finansowego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku na pozostałej działalności za rok 2016.

 2. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Centralnej 30 w Krakowie, sprzedaży części wybudowanych lokali oraz zatwierdzenia zasad i trybu finansowania inwestycji.

 4. Wybory do Rady Nadzorczej –głosowanie.

 5. Dyskusja i wnioski.

 6. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

 7. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

 8. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie (w godzinach pracy biura Spółdzielni) od dnia 16.05.2017 r.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zapraszamy do udziału w Zebraniu.

 

 

 

UWAGA ZMIANA NUMERU TELEFONU

data dodania: 2017-01-02

 Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2017 zmianie ulega numer telefonu biura Spółdzielni. Telefon o numerze 12- 646-68-91 został wyłączony a w zamian uruchomiono nowy numer 12- 307-28-05.