Aktualności

.

data dodania: 2015-03-31

                                                        

 

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

 

wszystkim mieszkańcom

 

życzą:

 

Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Krakowie

*

data dodania: 2014-12-19

 

                                              Choinka

 

                                                                 WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

                                                                 ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

                                                                 ŻYCZĄ

                                                                 RADA NADZORCZA,

                                                                 ZARZĄD I PRACOWNICY

                                                                 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK

.

data dodania: 2014-05-16

 Kraków 14.05.2014

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Krakowie działając w oparciu o § 93 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu:

 

17 czerwca 2014 (wtorek) o godzinie 18.00

w Centrum Kongresowym EDF Polska S.A.

Kraków ul.Ciepłownicza 1 w Krakowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji:

a. madatowo - wyborczej

b. uchwał i wniosków

c. skrutacyjnej

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.

 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 oraz plan finansowy na rok 2014.

 4. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta.

 5. Przedstawienie realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2009-2011.

 6. Wybory do Rady Nadzorczej – zgłaszanie kandydatów.

 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

a. Rady Nadzorczej;

b. Zarządu;

c. Finansowego;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku na pozostałej działalności za rok 2013.

 2. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

 3. Wybory do Rady Nadzorczej - głosowanie

 4. Dyskusja i wnioski.

 5. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej

 6. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

 7. Zakończenie zebrania.

 

Informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14 w Krakowie (w godzinach pracy biura Spółdzielni) od dnia 02.06.2014r

Zapraszamy do udziału w zebraniu.

.

data dodania: 2013-12-17

 

                                                    Świąteczna Atmosfera

 

ZDROWYCH I RADOSNYCH

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

ŻYCZĄ

RADA NADZORCZA, ZARZĄD

I PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ENERGETYK"

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

data dodania: 2013-11-18

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" w Krakowie informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy w piwnicy pawilonu handlowego przy ul.Lasówka 42 w Krakowie.

Lokal o powierzchni użytkowej 90,50m2 jest wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerem telefonu 12-686-10-99.

PRZETARG NA NABYCIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

data dodania: 2013-10-15

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie

ul. Ciepłownicza 14, Kraków

ogłasza przetarg na nabycie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

nr 72 w budynku przy ul. Centralnej 38a w Krakowie.


 Lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu o powierzchni użytkowej 33,54m2, znajduje się na V piętrze XI kondygnacyjnego budynku i składa się  z 1 pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju, loggi. Do w/w lokalu przysługuje prawo użytkowania komórki lokatorskiej w piwnicy.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno–kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, domofon.

 Cena wywoławcza za 1m2 lokalu wynosi: 4.200,00zł ( słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

Przetarg będzie miał formę ustnej licytacji i odbędzie się w dniu 06 listopada 2013 o godzinie 16.00, w siedzibie biura Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie do dnia 5 listopada 2013 r. wadium w wysokości 7.043,40zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści trzy złote i 40/100) na rachunek Spółdzielni 05105014451000002243568439,

- złożenia przed przystąpieniem do licytacji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz Regulaminem przetargu, wg wzoru oświadczenia przedłożonego przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Lokal można oglądać codziennie, w dni robocze, w godzinach pracy biura Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 12-686-10-99. Pod tym numerem telefonu można też uzyskać więcej informacji na temat przetargu.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

data dodania: 2013-06-06

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Krakowie działając w oparciu    o  § 93 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie,  które odbędzie się w dniu

 

19 CZERWCA 2013 o godzinie 18.00

W Centrum Kongresowym EDF Kraków S.A. w Krakowie

przy ul.Ciepłowniczej 1

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

a. Mandatowo - Wyborczej

b. Uchwał i Wniosków

c. Skrutacyjnej

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.

7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2012 oraz plan finansowy na rok 2013.

8. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012.

9. Omówienie protokołu z lustracji za lata 2009-2011 i przedstawienie harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych.

10. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Krakowie.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

a. Rady Nadzorczej

b. Zarządu

c. Finansowego

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku na pozostałej działalności za rok 2012.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.Centralnej 38a/72 w Krakowie.

15 Dyskusja i wnioski.

16 Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

17. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14    w Krakowie       

( w godzinach pracy biura).

Zapraszamy do udziału w Zebraniu.

 

Informacja o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi

data dodania: 2013-05-14

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" w Krakowie przypomina, że od dnia 01.07.2013 będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami, zgodny z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r 391).

Od dnia 01 lipca 2013 gmina odpowiedzialna będzie za zorganizowanie i nadzór nad wywozem odpadów komunalnych z terenu całego miasta. Właściciel nieruchomości został zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów oraz do wnoszenia opłaty za ich odbiór i zagospodarowanie.W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni jako zarządca złożył wymagane ustawą deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Państwa nieruchomości, przy założeniu segregacji odpadów, która stanowi  warunek niezbędny do wnoszenia niższej opłaty za wywóz. Stawka i sposób wyliczenia opłaty został określony  w Uchwale  nr LXIX/996/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.03.2013.

Nowy system odbioru odpadów zakłada tzw. "segregację u źródła", czyli oddzielanie wszystkich odpadów opakowaniowych takich jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale. Tak wydzielone odpady (z wyjątkiem szkła) należy wrzucać do żółtego pojemnika, a szkło opakowaniowe do zielonego pojemnika typu IGLOO. Pozostałe odpady winny być zbierane w pojemniku niebieskim. Aby segregacja była możliwa ustawione zostaną pojemniki żółte i niebieskie oraz specjalny pojemnik do selektywnej zbiórki szkła. Również w celu umożliwienia segregacji odpadów w wysokich budynkach, leje zsypowe po wyczyszczeniu i dezynfekcji zostaną wyłączone z użytku.

Zadeklarowana wysokość opłat wynika z prognozowanej ilości wywożonych odpadów ( ilość m3), w związku z czym, w celu uniknięcia "podrzucania" śmieci przez osoby niebędące mieszkańcami danej nieruchomości, altany śmietnikowe oraz komory zsypowe zostaną zamknięte. Klucze do otwierania bram będą również służyły do otwierania altan lub komór zsypowych. W opłatach czynszowych będziecie Państwo wnosić zaliczkę na wywóz odpadów komunalnych, zaliczkę tą skalkulowano przy założeniu prawidłowej segregacji ( między innymi  zmniejszanie objętości wyrzucanych opakowań przez ich zgniatanie). Informacje o szczegółowych sposobach selekcji odpadów znajdują się na stronach internetowych www.nowezasady.pl oraz www.ekocentrum.krakow.pl

.

data dodania: 2013-03-26

       alleluja

 

ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"

CZAD - nie lekceważ zagrożenia

data dodania: 2012-12-17

Przypominamy, że w okresie zimowym wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

O wielkości zagrożenia świadczy fakt, że tylko w okresie od I - do IV bieżącego roku w Krakowie 90 osób zatruło się tlenkiem węgla.

W związku z powyższym Urząd Miasta Krakowa wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie rozpoczęły akcję pod hasłem "CZAD - nie lekceważ zagrożenia"

Zchęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.krakow.pl/czad