Aktualności

OTWARCIE PLACÓW ZABAW

data dodania: 2020-06-16

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” informuje, że od dnia 19 czerwca 2020 ( piątek ) otwiera place zabaw na terenie Spółdzielni.

Ze względu na fakt, że Główny Inspektor Sanitarny nie opublikował jeszcze szczegółowych wytycznych, odnośnie korzystania z takich miejsc, do czasu ich wydania, należy stosować się do ogólnych zaleceń obowiązujących w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19.

Pamiętajcie Państwo, że jako rodzice, jesteście odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze troskę o najbliższych, należy zachować szczególną ostrożność i w dalszym ciągu minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

 Przypominamy, że zalecane jest:

 

 1. Na plac zabaw wybierać się z osobami, z którymi przebywacie na co dzień.

 2. Jeżeli to możliwe, korzystanie z placu zabaw w godzinach porannych lub wczesnopopołudniowych, kiedy odwiedzających jest jeszcze niewielu.

 3. Zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób przebywających na placu zabaw.

 4. Pamiętanie o myciu i dezynfekcji rąk po zabawie.

 5. Stosowanie się do bieżących komunikatów władz i służb sanitarnych.

 

.

data dodania: 2020-03-05

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO 

dla rejonu ul.Centralnej 40A

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk informuje, że otrzymała z VIII Komisariatu Policji w Krakowie informację, że w okresie od 01 lutego 2020 do 31.07.2020 w rejonie ul. Centralnej 40A w Krakowie wdrożono „Plan Działania Priorytetowego” mający na celu ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, niszczenia mienia.

 W związku z powyższym apelujemy do Państwa o niezwłoczne informowanie policji w tym dzielnicowego sierż. szt.Tomasza Wicher

tel. 12-61-53-338, 604-227-718 lub mailowo dzielnicowy.zgody7@krakow.policja.gov.pl

o każdym przypadku naruszenia prawa w w/w zakresie.

 Ze szczegółami planu można się zapoznać na stronie Komendy Miejskiej Policji, w zakładce - znajdź dzielnicowego http://krakow.policja.gov.pl/pl/content/sierz-pawel-pyrz-0

 

 

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

data dodania: 2019-05-14

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie działając w oparciu o § 84 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 (środa) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej PGE Energia Ciepła S.A. przy ul.Ciepłowniczej 1 w Krakowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Wybór komisji:

a. skrutacyjnej

b. uchwał i wniosków

 1. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

 2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018 oraz plan finansowy na rok 2019.

 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

 4. Omówienie protokołu z lustracji za lata 2015 -2017 i przedstawienie harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego. Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Krakowie.

 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Odczytanie listy pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

           a. Rady Nadzorczej

           b. Zarządu

           c. Finansowego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.

 3. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

 4. Dyskusja i wnioski.

 5. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

 6. Zakończenie zebrania.

Informujemy, że od dnia 22.05.2019 materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14 w Krakowie ( w godzinach pracy biura Spółdzielni ).

 

W zakładce - “akty prawne i regulaminy”, w plikach - “Regulaminy organów spółdzielni” w pozycji nr 4, umieszczono tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Krakowie, z zaznaczonymi zmianami (tekst dodany zaznaczono czerwoną czcionką), które zostaną poddane pod głosowanie ( pkt.4 porządku obrad)

 

Sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz finansowe za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 dostępne w zakładce – Sprawozdania.

 

Zapraszamy do udziału w zebraniu.

 

 

.

data dodania: 2019-04-18

 ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"

.

data dodania: 2018-12-24

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM

ŻYCZĄ:

RADA NADZORCZA, ZARZĄD I PRACOWNICY

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE

.

data dodania: 2018-10-10

 UWAGA CZAD!

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie przypomina, że w okresie zimowym wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

Najczęstszą przyczyną zatruć jest użytkowanie mieszkań bez zapewnienia wymiany wystarczającej ilości świeżego powietrza ( montaż okien PCV bez nawiewników, uszczelnianie drzwi itp.)

 

W mieszkaniach wyposażonych w instalację gazową konieczne jest zapewnienie stałego dopływu tlenu ( montaż nawiewników w oknach lub stosowanie mikrouchyłu ) oraz zabezpieczenie prawidłowego działania wentylacji ( nie zasłanianie kratek i otworów wentylacyjnych, bezwzględne stosowanie zaleceń po okresowych kontrolach kominiarskich).

 

ZMIANA STATUTU

data dodania: 2018-09-13

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 09.09.2017 ustawy z dnia 20.07.2017 ( Dz.U z 2017 poz.1596) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, zaistniała konieczność dokonania zmian w Statucie Spółdzielni.

Zgodnie z art.8 w/w ustawy Spółdzielnia zobowiązana została do dokonania zmiany statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zarząd i Rada Nadzorcza przygotowały stosowny projekt Statutu, następnie przedstawiając go w dniu 04. 06.2018 Walnemu Zgromadzeniu, które przyjęło zaproponowane zmiany.

W dniu 16.07.2018 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu nowego jednolitego tekstu statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie.

Aktualny tekst Statutu znajduje się w zakładce Akty prawne i regulaminy w części Statut.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK” W KRAKOWIE

data dodania: 2018-09-13

W dniu 12 września 2018 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 6/2018/RN o zatwierdzeniu Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Krakowie.

Treść Regulaminu j/w znajdziecie Państwo w zakładce Akty prawne i regulaminy, a wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów Spółdzielni jest dostępny w plikach do pobrania.

 

.

data dodania: 2018-06-06

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie                       ul. Ciepłownicza 14 ogłasza przetarg na nabycie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Heila 12 w Krakowie.

 

 

Lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu o powierzchni użytkowej 47,98 m² znajduje się na parterze V kondygnacyjnego budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, balkonu. Do w/w lokalu przysługuje prawo użytkowania komórki lokatorskiej w piwnicy.

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, domofon.

 

Cena wywoławcza za 1m2 lokalu wynosi 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych ).

 

Przetarg będzie miał formę aukcji ( ustnej licytacji ) i odbędzie się w dniu 20.06.2018 r.o godzinie 13.00 w siedzibie biura Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie do dnia 18 czerwca 2018 r. wadium w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na rachunek Spółdzielni w ING Bank Śląski 05 1050 1445 1000 0022 4356 8439,

- złożenie przed przystąpieniem do licytacji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz Regulaminem przetargu, wg wzoru oświadczenia przedłożonego przez Spółdzielnię.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Lokal można oglądać w dniu 13 czerwca 2018 r. w godz. od 14:00 do 17:00.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 686 10 99.

Regulamin przetargu jest dostępny w Zakładce - akty prawne i regulaminy, wzór oświadczenia w zakładce - pliki do pobrania

ZAPROSZENIE NA WALNE

data dodania: 2018-05-10

 

 
                                               ZAPROSZENIE
 
Zarząd   Spółdzielni   Mieszkaniowej   ENERGETYK    w  Krakowie działając  w oparciu  o  paragraf  93  Statutu  Spółdzielni  zwołuje  Walne  Zgromadzenie Członków,   które  odbędzie   się  w   dniu   4  czerwca  2018 r.   o   godz.  18.00  w sali  konferencyjnej  PGE Energia Ciepła S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia  SM ENERGETYK.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji :
      a. Mandatowo - Wyborczej
      b. Uchwał i Wniosków
      c. Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 oraz plan finansowy na rok 2018.
7. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w        Krakowie. 
9.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Odczytanie listy pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
a. Rady Nadzorczej 
b. Zarządu 
c. Finansowego
11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku  na pozostałej działalności  za rok 2017.
12.  Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
13.  Omówienie i uchwalenie zmian do Statutu Spółdzielni. 
14. Dyskusja i wnioski.
15. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.
16.  Zakończenie zebrania.
 
Jednocześnie informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu  w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej14 w Krakowie (w godzinach pracy biura Spółdzielni) od dnia 21.05.2018 r.  
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zapraszamy do udziału w Zebraniu.