Aktualności

Koszty utrzymania działek przy ul. Lasówka

data dodania: 2023-05-29

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpływu wzrostu kosztów utrzymania działek nr 149/3 i 149/7 (dotychczas nr 149/5) obr. 18,  na wysokość stawek czynszowych za utrzymanie mienia oraz za użytkowanie mienia Spółdzielni,  poniżej podajemy dane, które będą stanowiły podstawę wyliczeń, po omówieniu sprawy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

WARIANT I

/ przy założeniu, że nie ulegną zmianie dotychczasowe zasady podziału kosztów tj. za utrzymanie mienia opłaty ponosić będą wszyscy członkowie Spółdzielni a mieszkańcy ul. Lasówka 40,44 dodatkowo wniosą opłaty za użytkowanie mienia Spółdzielni/

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za utrzymanie mienia Spółdzielni z 0,17 zł /m2 na                  ok. 0,33 zł/m2

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za użytkowanie mienia Spółdzielni z 0,12 zł /m2 na                    ok. 0,23 zł/m2

 

WARIANT II

/ przy założeniu, że całość kosztów utrzymania w/w działek Spółdzielni ponoszą mieszkańcy ul. Lasówka 40,44. Rozważenie tego wariantu wymagałoby zgody na ponoszenie w/w kosztów przez wszystkich mieszkańców obu budynków/

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za utrzymanie mienia Spółdzielni z 0,17 zł /m2 na                    ok. 0,67 zł/m2

Prognozowany wzrost miesięcznej stawki za użytkowanie mienia Spółdzielni z 0,12 zł /m2 na                     ok. 0,43 zł/m2

 

WARIANT III

 Zakłada, że koszty utrzymania działki 149/7 / w części pod parkingiem/ w przypadku odpłatnego wynajmowania miejsc parkingowych ponosić będą użytkownicy parkingu.

 

 

 

 

zawiadomienie - Walne Zgromadzenie

data dodania: 2023-05-18

 Informujemy, że w zakładce PILIKI DO POBRANIA zostało umieszczone zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 14.06.2023 r.  oraz informacja dotycząca terenów stanowiących mienie Spółdzielni położonych przy ul. Lasówka wraz z mapką sytuacyjną. Podajemy również link do strony internetowej  GEOPORTALU,  gdzie można zapoznać się z mapką terenu:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

projekt parkingu przy ul. Lasówka

data dodania: 2023-02-27

 Informujemy, że w zakładce PLIKI DO POBRANIA został umieszczony zatwierdzony projekt parkingu na działce nr 149/5 przy ul. Lasówka.

Działki przy ul. Lasówka - wzrost opłaty

data dodania: 2023-02-08

 INFORMACJA   

Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk informuje, że otrzymała wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa dotyczącej działek 149/3, 149/5 obr. 18 przy ul. Lasówka.

Do dnia 31.12.2022 r. dotychczasowa opłata wynosiła 50.608,80 zł.

W roku 2023 r. wyniesie 101.217,80 zł

w roku 2024 r. - 112 566,53 zł

w roku 2025 r. - 124 566,53 zł ( co stanowi 1% aktualnej wartości gruntu ).

Ze względu na drastyczny wzrost opłaty, która ma bezpośrednio największy wpływ na wysokość miesięcznej stawki czynszowej za utrzymanie mienia Spółdzielni a dla mieszkańców   ul. Lasówka 40 i 44, również  opłaty za użytkowanie mienia Spółdzielni, Zarząd podjął decyzję o złożeniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Po rozpatrzeniu sprawy przez SKO i ostatecznym ustaleniu wysokości opłaty, Zarząd i Rada Nadzorcza podejmą decyzję dotyczącą wpływu nowej opłaty na wysokość czynszu.

Niezależnie od tego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd przedstawi do dyskusji oraz Państwa decyzji sposób dalszej partycypacji w kosztach utrzymania w/w terenów, rozwiązania umowy wieczystego użytkowania lub podjęcia próby zbycia w/w działki, w części zabezpieczającej dojazd do ul. Lasówka.   

W zakładce PLIKI DO POBRANIA zostały umieszczone mapki dot. położenia działek nr 149/3 i 149/5.

Zawiadomienie - budowa drogi

data dodania: 2023-01-05

 Informujemy, że w zakładce PLIKI DO POBRANIA  zostało umieszczone pismo- zawiadomienie z Urzędu Miasta Krakowa z dn. 19.12.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dot. nieruchomości przy ul. Lasówka 40 i 44. 

Zmiana regulaminu

data dodania: 2022-11-18

 Informujemy, że w zakładce Akty prawne-regulaminy został umieszczony tekst jednolity Regulaminu zasad rozliczania kosztów energii cieplnej w SM Energetyk w Krakowie,  po zmianie uchwalonej  przez Radę Nadzorczą w dn. 26.10.2022 r.

Uwaga czad!

data dodania: 2022-09-22

  UWAGA CZAD!

 

Szanowni Mieszkańcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie przypomina, że w okresie zimowym wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

Najczęstszą przyczyną zatruć jest użytkowanie mieszkań bez zapewnienia wymiany wystarczającej ilości świeżego powietrza ( montaż okien PCV bez nawiewników, uszczelnianie drzwi itp.)

 

W mieszkaniach wyposażonych w instalację gazową konieczne jest zapewnienie stałego dopływu tlenu ( montaż nawiewników w oknach lub stosowanie mikrouchyłu ) oraz zabezpieczenie prawidłowego działania wentylacji ( nie zasłanianie kratek i otworów wentylacyjnych, bezwzględne stosowanie zaleceń po okresowych kontrolach kominiarskich).

 

Racjonalne używanie c.o.

data dodania: 2022-09-22

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, pragniemy zwrócić uwagę na znaczny wzrost kosztów energii cieplnej, a co za tym idzie koniecznością racjonalnego korzystania z ciepła dostarczanego do mieszkań.
Oszczędne i rozsądne korzystanie z energii cieplnej w znacznym stopniu może obniżyć wzrost opłat czynszowych na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.
Poniżej podajemy kilka racjonalnych zasad, które znacznie zwiększą efektywność ciepła, jakiego używacie Państwo do ogrzania mieszkania:

1. Reguluj temperaturę w pomieszczeniach poprzez zawory termostatyczne, aby utrzymać optymalny poziom 20oC.
2. Dostosuj temperaturę powietrza do funkcji pomieszczenia.
3. Obniż temperaturę na noc. Zalecana temperatura podczas snu to 18oC.
4. Nie przegrzewaj pomieszczeń.
5. Przykręć zawory przed wyjściem z domu.
6. Obniż temperaturę w pomieszczeniach niewykorzystywanych w sposób ciągły. Pamiętaj jednak, że różnica pomiędzy temperaturą docelową (~ 20oC) a obniżoną nie powinna być większa niż 3oC.
7. Podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu obniż temperaturę.
8. Nie zasłaniaj grzejników zasłonami, firanami, meblami przesłonami/obudowami.
9. Pozwól ciepłemu powietrzu kierować się do środka pomieszczenia – sprzyja temu zamontowanie półki nad grzejnikiem i/lub ekranu zagrzejnikowego odbijającego ciepło.
10. Ogranicz nadmiar wilgoci w mieszkaniu.
11. Nie susz na grzejnikach mokrych rzeczy.
12. Wietrz pomieszczenia krótko i intensywnie po wcześniejszym ustawieniu głowicy termostatu na minimalną temperaturę. Kilka minut wystarczy na całkowitą wymianę powietrza, nie powodując przy tym zbytniego wychłodzenia.
13. Korzystaj z naturalnej energii słonecznej. Jeżeli pomieszczenie usytuowane jest od południowej strony, pozwól, aby nagrzało się przez odsłonięte i czyste okna.
14. Pamiętaj, że zwiększenie temperatury w pomieszczeniu o 1oC zwiększa zużycie energii o ok. 5%.
Należy również zaznaczyć, że koszty ogrzewania dotyczą także części wspólnych: klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni.
Pamiętaj o:
1. Każdorazowym zamykaniu drzwi wejściowych do budynku.
2. Zamykaniu okien na klatce schodowej, w piwnicach i innych wspólnych pomieszczeniach.
3. Dbaniu o oszklenie w indywidualnych piwnicach.
 

.

data dodania: 2022-06-10

 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Administracji

 

1. Wymagania niezbędne:

 

  1. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,

  2. minimum 5-letni staż pracy zawodowej, w tym 3 letni okres doświadczenia w spółdzielczości mieszkaniowej lub w podmiotach zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym,

  3. znajomość przepisów prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i jej organów

  4. znajomość zasad nadzoru spółdzielczego i kontroli finansowej

  5. znajomość prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i jej organów.

  6. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy

  7. prawo jazdy kat.B

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni ul.Ciepłownicza 14 tel.12-686-10-99

 

 

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

data dodania: 2022-04-25

        

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie

ul. Ciepłownicza 14, 31-587 Kraków

ogłasza otwarty konkurs

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

 

1. Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać następujące wymogi formalne:

- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki związane z budownictwem,

- minimum 10-letni staż pracy zawodowej, w tym 5 letni okres doświadczenia w spółdzielczości mieszkaniowej lub w podmiotach zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym,

- znajomość obsługi komputera (Microsoft Office)

- korzystanie w pełni z praw publicznych,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganie określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

- niekaralność,

- posiadanie prawa jazdy.

2. Od kandydata oczekuje się zdolności organizatorskich, umiejętności kierowania zespołem pracowników, kreatywności i dynamiki w działaniu.

3. Oferta powinna zawierać:

- zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym i oczekiwaniami płacowymi,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały ww. dokumentów kandydat zobowiązany jest przedłożyć w przypadku zakwalifikowania się na rozmowę kwalifikacyjną),

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie i jedną fotografię,

- szczegółowy opis przebiegu pracy zawodowej (CV),

- aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia w dacie składania dokumentów konkursowych, kandydat może przedłożyć przedmiotowe pisemne zaświadczenie najpóźniej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej),

- oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

- oświadczenie o braku pokrewieństwa z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

- oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karnoskarbowe.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs” należy przesłać pocztą na adres Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie, ul. Ciepłownicza 14, 31-587 Kraków, lub złożyć bezpośrednio siedzibie Spółdzielni, w terminie do 20.05.2022 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni).

Na kopercie nie należy umieszczać danych osobowych.

O zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną oraz terminie jej przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia oferty bez podania przyczyny.

 

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO i na podstawie zgody, za którą uznaje się ich dobrowolne przekazanie w dokumentach aplikacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji i 30 dni po jej zakończeniu, po tym okresie ulegną zniszczeniu.