Aktualności

Uwaga czad!

data dodania: 2022-09-22

  UWAGA CZAD!

 

Szanowni Mieszkańcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie przypomina, że w okresie zimowym wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

Najczęstszą przyczyną zatruć jest użytkowanie mieszkań bez zapewnienia wymiany wystarczającej ilości świeżego powietrza ( montaż okien PCV bez nawiewników, uszczelnianie drzwi itp.)

 

W mieszkaniach wyposażonych w instalację gazową konieczne jest zapewnienie stałego dopływu tlenu ( montaż nawiewników w oknach lub stosowanie mikrouchyłu ) oraz zabezpieczenie prawidłowego działania wentylacji ( nie zasłanianie kratek i otworów wentylacyjnych, bezwzględne stosowanie zaleceń po okresowych kontrolach kominiarskich).

 

Racjonalne używanie c.o.

data dodania: 2022-09-22

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, pragniemy zwrócić uwagę na znaczny wzrost kosztów energii cieplnej, a co za tym idzie koniecznością racjonalnego korzystania z ciepła dostarczanego do mieszkań.
Oszczędne i rozsądne korzystanie z energii cieplnej w znacznym stopniu może obniżyć wzrost opłat czynszowych na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.
Poniżej podajemy kilka racjonalnych zasad, które znacznie zwiększą efektywność ciepła, jakiego używacie Państwo do ogrzania mieszkania:

1. Reguluj temperaturę w pomieszczeniach poprzez zawory termostatyczne, aby utrzymać optymalny poziom 20oC.
2. Dostosuj temperaturę powietrza do funkcji pomieszczenia.
3. Obniż temperaturę na noc. Zalecana temperatura podczas snu to 18oC.
4. Nie przegrzewaj pomieszczeń.
5. Przykręć zawory przed wyjściem z domu.
6. Obniż temperaturę w pomieszczeniach niewykorzystywanych w sposób ciągły. Pamiętaj jednak, że różnica pomiędzy temperaturą docelową (~ 20oC) a obniżoną nie powinna być większa niż 3oC.
7. Podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu obniż temperaturę.
8. Nie zasłaniaj grzejników zasłonami, firanami, meblami przesłonami/obudowami.
9. Pozwól ciepłemu powietrzu kierować się do środka pomieszczenia – sprzyja temu zamontowanie półki nad grzejnikiem i/lub ekranu zagrzejnikowego odbijającego ciepło.
10. Ogranicz nadmiar wilgoci w mieszkaniu.
11. Nie susz na grzejnikach mokrych rzeczy.
12. Wietrz pomieszczenia krótko i intensywnie po wcześniejszym ustawieniu głowicy termostatu na minimalną temperaturę. Kilka minut wystarczy na całkowitą wymianę powietrza, nie powodując przy tym zbytniego wychłodzenia.
13. Korzystaj z naturalnej energii słonecznej. Jeżeli pomieszczenie usytuowane jest od południowej strony, pozwól, aby nagrzało się przez odsłonięte i czyste okna.
14. Pamiętaj, że zwiększenie temperatury w pomieszczeniu o 1oC zwiększa zużycie energii o ok. 5%.
Należy również zaznaczyć, że koszty ogrzewania dotyczą także części wspólnych: klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni.
Pamiętaj o:
1. Każdorazowym zamykaniu drzwi wejściowych do budynku.
2. Zamykaniu okien na klatce schodowej, w piwnicach i innych wspólnych pomieszczeniach.
3. Dbaniu o oszklenie w indywidualnych piwnicach.
 

.

data dodania: 2022-06-10

 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Administracji

 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,

 2. minimum 5-letni staż pracy zawodowej, w tym 3 letni okres doświadczenia w spółdzielczości mieszkaniowej lub w podmiotach zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym,

 3. znajomość przepisów prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i jej organów

 4. znajomość zasad nadzoru spółdzielczego i kontroli finansowej

 5. znajomość prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i jej organów.

 6. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy

 7. prawo jazdy kat.B

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni ul.Ciepłownicza 14 tel.12-686-10-99

 

 

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

data dodania: 2022-04-25

        

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie

ul. Ciepłownicza 14, 31-587 Kraków

ogłasza otwarty konkurs

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

 

1. Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać następujące wymogi formalne:

- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki związane z budownictwem,

- minimum 10-letni staż pracy zawodowej, w tym 5 letni okres doświadczenia w spółdzielczości mieszkaniowej lub w podmiotach zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym,

- znajomość obsługi komputera (Microsoft Office)

- korzystanie w pełni z praw publicznych,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganie określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

- niekaralność,

- posiadanie prawa jazdy.

2. Od kandydata oczekuje się zdolności organizatorskich, umiejętności kierowania zespołem pracowników, kreatywności i dynamiki w działaniu.

3. Oferta powinna zawierać:

- zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym i oczekiwaniami płacowymi,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały ww. dokumentów kandydat zobowiązany jest przedłożyć w przypadku zakwalifikowania się na rozmowę kwalifikacyjną),

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie i jedną fotografię,

- szczegółowy opis przebiegu pracy zawodowej (CV),

- aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia w dacie składania dokumentów konkursowych, kandydat może przedłożyć przedmiotowe pisemne zaświadczenie najpóźniej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej),

- oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

- oświadczenie o braku pokrewieństwa z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

- oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karnoskarbowe.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs” należy przesłać pocztą na adres Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie, ul. Ciepłownicza 14, 31-587 Kraków, lub złożyć bezpośrednio siedzibie Spółdzielni, w terminie do 20.05.2022 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni).

Na kopercie nie należy umieszczać danych osobowych.

O zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną oraz terminie jej przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia oferty bez podania przyczyny.

 

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO i na podstawie zgody, za którą uznaje się ich dobrowolne przekazanie w dokumentach aplikacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji i 30 dni po jej zakończeniu, po tym okresie ulegną zniszczeniu. 

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU SZLABANU

data dodania: 2021-12-10

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK informuje, że od dnia 14.12.2021r. zostanie uruchomiony szlaban na drodze dojazdowej do ul.Lasówka.

 

Szlaban można otworzyć:

 

 • za pomocą pilotów ( przy pierwszym użyciu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk od strony diody w odstępie około 2 sekund ),

   

 • przy pomocy telefonu ( który został podany w karcie zgłoszenia ) wybierając numer:

 

784 984 302

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O SPOTKANIU

data dodania: 2021-07-29

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”, zaprasza mieszkańców budynków przy ul. Lasówka 40 i 44, na spotkanie, które odbędzie się w dniu:

 

04 sierpnia 2021 o godzinie 17.00

na boisku do koszykówki

( za budynkiem ul. Lasówka 40).

 

Na spotkaniu omówione zostaną następujące tematy:

 

 1. Montaż szlabanu na drodze dojazdowej.

 2. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

 3. Planowane prace remontowe w obu budynkach, zakres, koszty oraz harmonogram wykonania.

 4. Informacja Zarządu dotycząca negocjacji z Firmą STYLHUT PLUS sp. z o.o. będącej inwestorem,  wielorodzinnych budynków przy ul.Lasówka.

 

Prosimy osoby, biorące udział w spotkaniu o zachowanie zasad zachowań, wynikających ze stanu epidemii.


W zakładce "PLIKI DO POBRANIA" znajdują się kosztorysy uproszczone, dotyczące planowanego remontu klatek schodowych, dla każdego budynku.

 

OGŁOSZENIE

data dodania: 2021-05-17

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK z siedzibą w Krakowie ul. Ciepłownicza 14 poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Księgowy

Do obowiązków Głównego Księgowego będzie między innymi należeć:

 • prowadzenie księgowości w spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,

 • sporządzanie planów gospodarczo-finansowych, sprawozdań finansowych, bilansu,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,

 • sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości,

 • wykonywanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi,

 • monitorowanie i kontrola operacji księgowych oraz płatności,

 • prowadzenie spraw płacowych,

 • dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

 • wystawianie faktur VAT,

 • nadzór nad właściwym obiegiem, utrzymaniem, przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentów księgowych,

 • reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,

 • przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółdzielni,

 • przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,

 • bieżące analizowanie regulaminów regulujących gospodarkę finansową w spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie kierunkowe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),

 • doświadczenie na podobnym stanowisku, co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego, mile widziane w Spółdzielni Mieszkaniowej,

 • biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych,

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office),

 • systematyczność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,

 • samodzielność w działaniu,

 • mile widziana znajomość programu MAR-HAL.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,

 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,

 • przyjazną atmosferę opartą na współpracy,

 • stałe godziny pracy.

 

Prosimy o podanie wysokości oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 30.06.2021 roku na adres siedziby lub na adres e-mail Spółdzielni: sm_energetyk@sponsor.com.pl

Osoba do kontaktu: Stanisław Kozień tel. 686 10 99.

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)".

Wszystkim Kandydatom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

PRZETARGI

data dodania: 2021-03-04

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK” w Krakowie ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

 

1. Dostawa i wymiana okien na klatkach schodowych przy ul. Lasówka 40 i 44 w Krakowie.
2. Remont chodników przy ul. Lasówka 40 w Krakowie.
3. Docieplenie stropodachów przy al. Pokoju 87 i 89 w Krakowie.
4. Remont klatek schodowych przy ul. Centralnej 38a w Krakowie.
5. Remont pokrycia dachu - położenie styropapy przy ul. Śląskiej 10 w Krakowie.
6. Wykonanie projektów dla instalacji ciepłej wody użytkowej przy ul. Śląskiej 8a/Lubelskiej 18b w Krakowie.
7. Malowanie części elewacji pawilonu przy ul. Lasówka 42 w Krakowie.
 
Informacje oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać od dnia 04.03.2021 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie, tel. 12 686 10 99 w dni robocze w godz. od 8.00-14.00.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru dowolnego wykonawcy lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

.

data dodania: 2021-02-16

 PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO 

dla rejonu ul.Centralnej 40A

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk informuje, że otrzymała z VIII Komisariatu Policji w Krakowie informację, że w okresie od 01 lutego 2021 do 31.07.2021, w rejonie ul. Centralnej 40A w Krakowie, wdrożono „Plan Działania Priorytetowego” mający na celu ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, niszczenia mienia.

 W związku z powyższym apelujemy do Państwa o niezwłoczne informowanie policji 

tel. 47-835-29-10 lub mailowo kp8@krakow.policja.gov.pl

o każdym przypadku naruszenia prawa w w/w zakresie.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU

data dodania: 2020-10-15

 

Z A W I A D O M I E N I E
Zarządu  S
półdzielni Mieszkaniowej Energetyk” w Krakowie w sprawie terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w czasie obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego w związku z wirusem COVID-19


Szanowni Państwo


W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca  2020 roku stanu epidemii i w związku z rosnącymi zakażeniami wirusem COVID-19, ze względu na ochronę  życia i zdrowia ludzkiego - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” nie zwołał w statutowym terminie tj. do dnia 30 czerwca Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.):

Jeśli termin zwoływania walnego zgromadzenia przypada w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to zostaje on przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni powiadomi członków w sposób określony Statutem Spółdzielni, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 90a. ww. ustawy:

W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.

 

                                                                                 Zarząd Spółdzielni

 

Informujemy również, że w zakładce "Sprawozdania" umieszczono:

1. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019